برنامه های اجرایی ستادعیدغدیربسیج سازندگی استان، بامساعدت خیرین

پنجشنبه, 05/31/1398 - 10:33

1 برپایی ایستگاههای صلواتی،
2طبخ وتوزیع غذا ویژه سادات، درظهر عیدغدبر
3 حضور درمنزل سادات واهدای هدیه غدیریه پتو البسه لوازم التحریر، سبدتغذیه
5 برپایی جشن‌های مساجد،  وتوزیع وجه نقد خیرین به سادات، هرنفر ده هزارتومان،
(ستادگرامیداشت غدیربسیج سازندگی س وب)